Renata Soumarová prof.MUDr.Ph.D.MBA

Přednostka Onkologické kliniky 3.lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

doc_soumarova_7.webp

 

Promovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 1991 a do roku 2003 pracovala
v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde byla zástupkyní vedoucího lékaře Oddělení radiační
onkologie a vedoucí lékařkou úseku brachyterapie. Od roku 2004 pracovala jako primářka Oddělení
radioterapie a onkologie v Nemocnici Nový Jičín a měla zásadní zásluhu na vybudování Komplexního
onkologického centra, která do roku 2018 vedla. Má atestace I. a II. stupně z radiační onkologie,
titul Ph.D. obhájila v  roce  2004 na  Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru onkologie
a  v  roce 2008 habilitovala v oboru onkologie na téže lékařské fakultě. V roce 2023 byla jmenována
profesorkou v oboru onkologie na UK.
V roce 2018 se stala přednostkou Onkologické kliniky 3.  lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady v  Praze. Zároveň zastává funkci vedoucí Komplexního onkologického
centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pedagogicky činná byla již v rámci LF Masarykovy
univerzity v Brně, LF Univerzity Palackého v Olomouci a LF Ostravské univerzity. Byla členkou oborové
rady onkologie při LF Univerzity Palackého v  Olomouci, vědecké rady LF Ostravské univerzity
a vědecké rady Masaryka onkologického ústavu v Brně. Je členkou oborové rady doktorského
studijního programu Klinická onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Hradec
Králové a oborové rady pro onkologii při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Působí v akreditační komisi pro postgraduální vzdělávání v radiační onkologii, je členkou atestačních
komisí.

Je dlouholetou členkou výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP a dlouhý čas
byla jejím vědeckým sekretářem. Je členkou výboru České onkologické společnosti. Byla hlavní
organizátorkou mnoha národních kongresů SROBF a velké řady dalších vědeckých setkání.
Je autorkou několika monografií, desítek kapitol v monografiích a množství článků v impaktovaných
zahraničních časopisech. Je členkou vědecké rady národních i mezinárodních časopisů. Byla a je
recenzentkou a oponentkou řady zahraničních publikací, PhD prací, habilitací, grantů. Je
spoluautorkou klinických doporučených postupů.
Má dvě dcery, rekreačně se věnuje cyklistice a lyžování. Velkým koníčkem je cestování nejen za
zvířaty, přírodou, památkami, ale také dobrým jídlem a pitím.